top of page
This website was created by Fantasiadxb

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Opleidingen Stichting SON

 

Stichting SON (Salsa Onderwijs Nederland) is een onafhankelijke stichting die zich toelegt op het geven van onderwijs aan en het opleiden van docenten in Salsa en aanverwante dansstijlen. De financiële afhandeling wordt gedaan door Salsa Supply. Beiden officieel geregistreerd en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld voor het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van de opleiding en komen uiteindelijk ten goede aan de individuele deelnemer/student.

Een ieder die aan de door Stichting SON georganiseerde activiteiten op een willekeurige locatie deelneemt, gaat akkoord met de, voor die locatie geldende, en/of onderstaande voorwaarden.

Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan wordt u vriendelijk verzocht niet aan deze activiteiten deel te nemen.

Stichting SON behoudt zich het recht voor een ieder de toegang te ontzeggen en/of (verdere) deelname aan een Module of andere activiteit te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

Inschrijven

Inschrijving voor een opleiding tot Salsadocent en/of een losse Module is mogelijk via email aan info@salsaopleiding.nl , voorafgaande telefonische consultatie is altijd mogelijk.
Stichting SON accepteert alléén aanmeldingen met volledige vermelding van voor- en achternaam, (man/vrouw) adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en opgave van de gewenste te volgen Modules.

De inschrijving is definitief na betaling van (een termijn van) het Studiepakket of een individuele Module. Bij inschrijving voor het Studiepakket verplicht u zich tevens het volledige cursusgeld te voldoen, dit kan in 1 keer of in 6/3 opeenvolgende termijnen.
U wordt verzocht wijzigingen van (e-mail/huis) adres, telefoonnummer tijdig aan Stichting SON door te geven zodat bijvoorbeeld eventuele leswijzigingen of speciale activiteiten tijdig aan u doorgegeven kunnen worden.

Cursusgeld

Inschrijven is mogelijk door het afnemen van een Studiepakket Basisvaardigheden Salsadocent, Studiepakket Assistent Salsadocent of betaling per Module.
Het Studiepakket kan in 1x binnen een maand na inschrijving worden voldaan (maar voor de eerste te volgen Module), of in 6/3 opeenvolgende maandelijkse termijnen (beginnend binnen een maand na inschrijving, maar voor de eerste te volgen Module).
Bij inschrijving voor een enkele Module ontstaat een overeenkomst, en daarmee betalingsverplichting, door het reageren op de uitgestuurde datumprikker met uitspreken van een voorkeur voor 1 of meerdere data.
Het niet tijdig voldoen van het cursusgeld kan tot gevolg hebben dat de voor u gereserveerde plaats vervalt. Tevens geeft u de Stichting SON, bij het niet tijdig voldoen van het cursusgeld, het recht u verdere deelname aan de opleiding/Module te weigeren. De betalingsverplichting blijft onverminderd bestaan. Gedane betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de opleiding/Module waarvoor ingeschreven is.
Door de flexibele structuur van de opleiding kan de Stichting SON niet zeggen hoe lang de gekozen opleiding duurt. Voor de Opleiding Basisvaardigheden Salsadocent hanteren we een termijn van 30 maanden voor het Studiepakket.
* toevoeging mei 2022: door de COVID pandemie is deze 30 maanden termijn opgerekt, zodat een ieder die tijdens of vlak na de pandemie is gestart deze opleiding zonder consequenties kan afronden.
De totale opleiding zal door deze onvoorziene omstandigheden, ontstaan door overmacht buiten de schuld van Stichting SON, voor deze deelnemers langer duren. Restitutie van betaalde lesgelden is niet mogelijk

Verhindering

Mocht de Student niet beschikbaar zijn op een voor een Module gekozen datum blijft de inschrijving staan tot de volgende mogelijkheid.
Bij verhindering of vroegtijdige beëindiging van de cursus door de Student, ook bij overmacht bij Student, vindt géén terugbetaling van het cursusgeld plaats. De cursus kan bij overmacht op een later tijdstip worden vervolgd, mits er plaats is.

Algemeen

Het is van belang om op tijd voor de Module aanwezig te zijn. Tijdens de lessen en andere activiteiten dient men zich zodanig te gedragen dat anderen hier geen hinder van ondervinden. Aanwijzingen van de betreffende docent dienen onverwijld te worden opgevolgd.

Tegen ongewenste intimiteiten wordt hard opgetreden, onmiddellijke verwijdering uit de opleiding is het gevolg, zonder enige restitutie van betaalde lesgelden.

Aansprakelijkheid

Stichting SON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken, beschadiging of diefstal van  eigendommen van Studenten.

Stichting SON kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures of verwondingen (en/of de gevolgen hiervan) opgelopen voor, tijdens of na het volgen van een Module.

Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden voor Stichting SON gaan in op 1 februari 2011. De Student gaat bij inschrijving akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van Stichting SON.

bottom of page